سایت بازی انفجار آنلاین

سایت بازی انفجار آنلاین

بازی انفجار شرط بندی, سایت بازی انفجار آنلاین,سایت بازی انفجار با درگاه مستقیم,بازی انفجار شرطی,سایت بازی انفجاری,بازی انفجار چیست

بازی انفجار شرط بندی

در سال 1341 بعد ازغائله انجمن سایت بازی انفجار آنلاین های ایالتی و ولایتی با پیگیری امام خمینی(ره) فعالیت سیاسی برخی از هیئت های مساجد تهران، متمرکز وبه قم وصل شد و گروهی به نام هیأت سایت بازی انفجار آنلاین های موتلفه اسلامی تشکیل گردید.

هیاتهای موتلفه اسلامی، بازی انفجار چیست از ائتلاف ۳ هیات مذهبی پیرو امام خمینی(ره) (هیاتهای مسجد  بازی انفجار شرط بندی شیخ علی، هیات اصفهانی‌ها و هیات موید)، شکل گرفت.

این تشکل اسلامی در شکل گیری و هدایت قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نقش داشت. موتلفه اسلامی، اصل مبارزاتی خود را بر مبارزه سیاسی نهاد اما، پس از تبعید امام خمینی (ره) شاخه نظامی آن، مبارزه نظامی بازی انفجار چیست را آغاز نمود و با ترور حسنعلی منصور (نخست وزیر شاه که کاپیتولاسیون را به تصویب رسانده بود) مهم ترین اقدام مسلحانه خود را در کارنامه خویش بازی انفجار شرط بندی ثبت نمود.

پس از دستگیری سران اولیه آن، بقایای آنرا شهیدان رجایی و باهنر اداره کرده و موتلفه دوم را راه اندازی نمودند. این جمع در پوشش کارهای فرهنگی، اقتصادی و … مبارزات سیاسی را تا تشکیل ستاد استقبال از امام درسال 1357 ادامه داد. در این ستاد افرادی همچون عسگراولادی، بادامچیان،عراقی، شفیق، توکلی بینا، رخ صفت، سعیدمحمدی، اسلامی، مقصودی و … از موتلفه حضور جدی داشتند.

این تشکل بازی انفجار شرط بندی، در سالهای قبل از انقلاب در مبارزات حضور داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از اعضای آن در شورای انقلاب اسلامی عضویت یافتند. با شکل گیری حزب جمهوری اسلامی، این تشکل، فعالیت خود را درون این حزب دنبال نمود و با تعطیلی فعالیتهای حزب جمهوری اسلامی، به فعالیتهای سیاسی خود، با نام جمعیت موتلفه اسلامی ادامه داد.

از  بازی انفجار شرط بندی چهره‌های موثر موتلفه اسلامی، می‌توان به شهیدان آیت الله دکتر بهشتی و مرتضی مطهری (نمایندگان امام)، رجایی، باهنر، مهدی عراقی، لاجوردی، اندرزگو، بخارایی، امانی، صفارهرندی، نیک نژاد، سایت بازی انفجار آنلاین اسلامی، احمد شهاب، درخشان و… اشاره کرد. ازمیان چهره‌های سیاسی موجود نیز، می‌توان از حبیب الله عسگراولادی، اسد الله بادامچیان، محمد نبی حبیبی، حمیدرضا ترقی، علی اکبر پرورش، توکلی بینا، کاظم انبارلویی، حسین انواری، فاطمه رهبر و حسن صبوری (سخنگوی حزب) نام برد.

* سایت بازی انفجار با درگاه مستقیم

الف: بازی انفجار شرط بندی شورای روحانیت(شهید سایت بازی انفجار آنلاین مطهری سایت بازی انفجار با درگاه مستقیم وشهید بهشتی) که نماینده رسمی امام بودند، دارای دو وظیفه مهم بود:

  • مشاوره سایت بازی انفجار با درگاه مستقیم ونظارت بر فعالیت هیات های سایت بازی انفجار آنلاین موتلفه وانطباق آنها با موازین شرع وخط مشی امام (ره)
  • تهیه کتب وجزوات آموزش اعتقادات سایت بازی انفجار آنلاین وتصحیح تحلیل ها وآموزش های سیاسی بر مبنای موازین اسلامی.

ب:بازی انفجار چیست

مرکب از 12 نفر (مانند حبیب ا… عسگراولادی، میر محمدصادقی، شهید حاج مهدی عراقی ، شهید سید اسد ا… لاجوردی، صادق امانی ، صادق اسلامی و…)

* عمده وظایف آن:

تغیین بازی انفجار شرط بندی خط مشی  گروه- تنظیم امور سایت بازی انفجار آنلاین تشکیلاتی ، بازی انفجار چیست تبلیغاتی، آموزشی ومالی.

ج: شورای بازی انفجار چیست تصمیم گیری                        دارای 4 عضو با وظیفه :

  • تصمیم گیری سریع در مواقع سایت بازی انفجار آنلاین ضروری وبحرانی
  • اجرای بازی انفجار شرط بندی برنامه های سری

د: شاخه نظامی :

مرکب بازی انفجار شرط بندی از شهیدان اندرزگو، بخارایی ، رضا صفار هرندی ، مرتضی نیک نژاد ، مهدی عراقی ، صادق امانی وهاشم امانی    

 * اقدامات مهم :

1- ترور حسنعلی منصور (نخست وزیر) به سایت بازی انفجار با درگاه مستقیم دست محمد بخارایی در 1343 پس از تبعید امام به ترکیه، که منجر به دستگیری سایت بازی انفجار آنلاین بخارایی، صفار هرندی، نیک ن اد وصادق امانی و اعدام آنها در سال 1344 شد. حبیب ا… عسگراولادی ، مهدی عراقی ، محمد تقی کلافچی ، ابوالفضل حیدری و ابوالفضل مدرسی فر به حبس ابد بازی انفجار چیست ومحی الدین انواری به 15 سال زندان محکوم شدند.

2- سازماندهی راهپیما یی های بازی انفجار چیست قیام 15 خرداد

3-چاپ وپخش کتا بها وپیامها واطلاعیه سایت بازی انفجار آنلاین های امام خمینی(ره)

4- اعزام عده ای از شاخه نظامی به فلسطین و لبنان برای آموزش نظامی به رهبری شهید اندرزگو

5- پخش نشریات واعلامیه های روحانیون وعلمای قم (نشریه انتقام که توسط آقای مصباح یزدی ، “بعثت” که توسط آقای هاشمی رفسنجانی با همکاری خسرو شاهی ، حجتی کرمانی ودعایی متشر می شد)

6- سازماندهی راهپیمایی های تهران بازی انفجار چیست در سال 1357 همراه با روحانیت

7- تشکیل کمیته استقبال از امام (ره)  سایت بازی انفجار آنلاین وحفاظت از ایشان در هنگام ورود واقامت درایران

8- عضویت بعضی از اعضای شورای روحانیت سایت بازی انفجار با درگاه مستقیم هیات های موتلفه درشورای انقلاب به انتخاب امام مانند شهید مطهری و شهیدبهشتی .

* مؤتلفه بازی انفجار شرط بندی اسلامی، در دیماه سال ۱۳۸۲، در سایت بازی انفجار آنلاین هفتمین مجمع عمومی خود، به « سایت بازی انفجار با درگاه مستقیم حزب مؤتلفه اسلامی» تغییر نام داد.

دبیرکل آن محمدنبی حبیبی وارگان سایت بازی انفجار آنلاین رسمی این حزب هفته نامه “شما” است..